กิจกรรมโรงเรียน


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

รายวิชา ง30202 การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ


มาตรฐานการเรียนรู้ ( 12 ปี )

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

1. เข้าใจหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค้นหาข้อมูล ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
9. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30202 ชื่อรายวิชา การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 80 ชั่วโมง/ปี
.......ศึกษาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของโปรแกรมการนำเสนอ วิธีการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ และการวางแผนสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ
.......ปฏิบัติการใช้คำสั่งในระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ และสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ
.......เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน และวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีความตระหนัก จิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่ออาชีพคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้ ( 12 ปี )

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

1. เข้าใจหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค้นหาข้อมูล ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
9. .ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ