กิจกรรมโรงเรียน


วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30202 ชื่อรายวิชา การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 80 ชั่วโมง/ปี
.......ศึกษาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของโปรแกรมการนำเสนอ วิธีการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ และการวางแผนสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ
.......ปฏิบัติการใช้คำสั่งในระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ และสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ
.......เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน และวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีความตระหนัก จิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่ออาชีพคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: